سایر در تهران

یوبوتU-BOOTدال مجوف دو پوش

صنایع میهن سازان تولید کننده بهترین رقم یوبوتU-BOOT (دال مجوف دو پوش)در کشور قالب اصلاح شده دالی فرم ایتالیا دارای پایه های زیر جهت تسریع در حرکت بتن به ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | صنایع میهن سازان