ساکشن در تهران

انواع ساکشن ها ،تابلو برق ایزوله بیمارستانی،کنسول

تابلو برق ایزوله بیمارستانی،انواع ساکشن ،سیستم سانترال گازهای طبی شامل : کنسول بالای تخت بیمار ،آتلت،سیستم احضار پرستار،تخت آلومینیومی ،منیفلد،ولوباکس،اجرای ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | شرکت پیشگامان صتعت پزشکی یزد طب