صادرات کالا به عراق - تهران

بازرگانی خاموشی دربزرگترین بازارچه صاراتی کشور (مرز پرویزخان قصرشیرین) وخسروی واقع است و خدمات ذیل را ارائه می نماید: ترخیص کالا مشاوره درزمینه صادرات و واردات خرید محصولات صادراتی بازاریابی محصولات شما درعراق فروش مازوت دریافت نمایندگی خریدسیمان صادراتی باتناژبالا خریدکاشی سرامیک وسنگ تیم ما فعال وکارازموده و متعهد در ایران می باشد سابقه همکاری درخشان بابیش ازده ها شرکت معتبر وبازاریاب های حرفه ای وباتجربه درکشورعراق داریم. وداشتن نمایشگاه کاشی سرامیک درشهرتجاری کلار عراق ودر اختیار داشتن بیش ازدهها دستگاه کامیون درکشورعراق وترخیص کار عراقی موفقیت شمارا بایاری خداوندتضمین میکنیم. مابه مدت چندین سال درکشورعراق مشغول به امرتجارت هستیم وبه شکر خدا توانسته ایم زمینیه فعالیت بیش از دهها شرکت وکارخانه ایرانی را فراهم وتولیداتشان را به عراق صادرنماییم. بازرگانی خاموشی هیچگونه نمایندگی درهیچ جای ایران ندارد.

مدیریت فروش

تهران > تهران

۰۸۳۵۴۳۴۲۱۷۴ - ۰۹۱۲۱۹۵۸۵۵۹

آدرس: http://bazarganikhamoshi.com

تعداد بازدید: ۳۳۹۹

به روز رسانی: امروز ۱۲:۰۰

شناسه آگهی: ۵۶۹۰۴۵

تازه های بازرگانی در تهران