پرورش قارچ در تهران

اجرا سالن های مکانیزه پرورش قارچ دکمه ای

شرکت پیشگام تهویه تاو مشاوره.طراحی.اجرا سالن های مکانیزه  پرورش قارچ دکمه ای مشاوره.طراحی.اجرا سیستم های تهویه مطبوع

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | جنت طلب